Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (Chi nhánh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 16 Ngày làm việc Lệ phí : Đồng

Lệ phí địa chính (TT21).docx
* Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp: 16 ngày làm việc, cụ thể: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 03 ngày làm việc; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chuyển hình thức sử dụng đất; - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc, thông báo nghĩa vụ tài chính theo quy định; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc; quyết định cho phép chuyển hình thức sử dụng đất;
Trực tiếp 20 Ngày làm việc * Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 03 ngày làm việc; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chuyển hình thức sử dụng đất; - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc, thông báo nghĩa vụ tài chính theo quy định; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc; quyết định cho phép chuyển hình thức sử dụng đất; - Tại Văn phòng đăng ký đất đai: 02 ngày làm việc, trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc, ký cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền. Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã; không tính thời gian giải quyết 05 ngày làm việc của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian ký hợp đồng thuê đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp: Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm 10 ngày làm việc; - Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: + Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm: 05 ngày làm việc; + Tại Văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm: 03 ngày làm việc; + Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tăng thêm: 02 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 16 Ngày làm việc Lệ phí : Đồng

Lệ phí địa chính (TT21).docx
* Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp: 16 ngày làm việc, cụ thể: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 03 ngày làm việc; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chuyển hình thức sử dụng đất; - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc, thông báo nghĩa vụ tài chính theo quy định; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc; quyết định cho phép chuyển hình thức sử dụng đất;
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc * Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 03 ngày làm việc; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chuyển hình thức sử dụng đất; - Tại Cơ quan thuế: 05 ngày làm việc, thông báo nghĩa vụ tài chính theo quy định; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc; quyết định cho phép chuyển hình thức sử dụng đất; - Tại Văn phòng đăng ký đất đai: 02 ngày làm việc, trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận; - Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày làm việc, ký cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền. Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã; không tính thời gian giải quyết 05 ngày làm việc của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian ký hợp đồng thuê đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Trường hợp xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp: Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm 10 ngày làm việc; - Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: + Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm: 05 ngày làm việc; + Tại Văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm: 03 ngày làm việc; + Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tăng thêm: 02 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

3.1 Hồ sơ địa chính:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Mẫu số 09/ĐK: Bản chính; 1 0 Mau so 09-ĐK.doc
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 1 0
- Hợp đồng thuê đất đã lập; 1 0
- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có). 1 0
3.2 Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ khai lệ phí trước bạ: Bản chính; 1 0 Mau so 01. To khai le phi truoc ba nha-dat.doc
- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có): Bản chính 1 0 Mau so 01.TK-SDDPNN To khai thu su dung dat phi nong nghiep (Ho gia dinh-ca nhan).doc
- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai: Bản chính; 1 0 Mau so 01.MGTH. Van ban de nghi mien giam.doc
- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có); 0 1
- Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có); 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan