Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Chi nhánh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 08 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 05 ngày làm việc, quyết định thu hồi đất của bên bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian giải quyết 05 ngày làm việc của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;không tính thời gian ký hợp đồng thuê đất và cấp mới giấy chứng nhận; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 ngày làm việc. Lệ phí : Đồng

Lệ phí địa chính (TT19).docx
Dịch vụ bưu chính 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 03 ngày làm việc; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 08 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 05 ngày làm việc, quyết định thu hồi đất của bên bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian giải quyết 05 ngày làm việc của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;không tính thời gian ký hợp đồng thuê đất và cấp mới giấy chứng nhận; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc, cụ thể như sau: - Tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai: 05 ngày làm việc; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 03 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 ngày làm việc. Lệ phí : Đồng

Lệ phí địa chính (TT19).docx

Thành phần hồ sơ

3.1 Hồ sơ địa chính:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định. 1 0
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 1 0
- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư; 1 0
- Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước. 1 0
3.2 Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ khai lệ phí trước bạ: Bản chính; 1 0 Mau so 01. To khai le phi truoc ba nha-dat.doc
- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có): Bản chính 1 0 Mau so 01.TK-SDDPNN To khai thu su dung dat phi nong nghiep (Ho gia dinh-ca nhan).doc
- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai: Bản chính; 1 0 Mau so 01.MGTH. Van ban de nghi mien giam.doc
- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có); 0 1
- Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có). 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan